متوسط قيمت انواع محصولات كشاورزى تحويل بنادر آرژانتين جهت حمل در ماه آگوست

متوسط قيمت انواع محصولات كشاورزى تحويل بنادر آرژانتين جهت حمل در ماه آگوست

صادرات كنجاله سويا 🌱🐄از آرژانتين از ابتداء ماه آپريل تا ماه جولاى، عليرغم واردات قابل توجه دانه سويا جهت جبران ميزان كاهش برداشت، حدود ١/٤ مدت مشابه در سال قبل