چشم انداز میزان تولید روغن آفتابگردان، روغن کلزا، روغن پالم برای سال 2023/2024

چشم انداز میزان تولید روغن آفتابگردان، روغن کلزا، روغن پالم برای سال 2023/2024

چشم انداز ميزان مجموع توليد انواع روغن آفتابگردان🌻، روغن کلزا 🌿و روغن پالم 🌴براى سال ٢٠٢٣/٢٠٢٤ با کاهش ⬇️قابل توجهی پیش بینی می شود. در مقابل، افزایش ⬆️قابل توجه و